Asbjørn Sunde og hans medsammensvorne i Osvald-gruppen har gjort klar lagre med sprengstoff rundt om i landet. De gjennomfører jernbanesabotasje ved Nyland stasjon, noe som blir starten på en serie av aksjoner. Et Wehrmacht-tog sprenges og skinnegangen får skader. Denne typen aksjon står i opposisjon til NKPs, Milorgs og andre deler av hjemmefrontens ønske om mer passiv motstand. (20.07.1941)

Under gårsdagens Quisling-bursdag prydet bokstaven V gatebildet i Oslo. Man så den overalt i byen på bygningers fasader samt i pressen og på andre måter. Bokstaven er en forkortelse for Viktoria – “Tyskland seirer på alle fronter”. Samtidig blir bokstaven, som har blitt kjent fordi Churchill bruker den, det offisielle allierte signalet sammen med motivet fra Beethovens 5. symfoni. (19.07.1941)

I en henvendelse fra Grimelundkretsen, også bare kalt Kretsen, fremkommer et ønske overfor eksilregjeringen om å bytte ut forsvarsminister Ljungberg med general Fleischer. Statsminister Nygaardsvold velger å ikke behandle det konkrete forslaget fra Kretsen, som han vet at er en gruppe motstandsfolk som i utgangspunktet er negative til hans regjering. (18.07.1941)

Quisling fyller 54 år. “Dagen for slaget i Hafrsfjord for 1000 år siden og Harald Hårfagres samling av Norge til ett rike”, skriver en avis. NS feirer dagen med festmøter og taler. Generalsekretær for NS, Rolf Fuglesang, taler i Colosseum kino, blant annet med ordene: “Vidkun Quisling ble født den 18. juli, dagen for slaget i Hafrsfjord…” (18.07.1941)

Flyalarm i Vardø. Tre fly i stor høyde, kurs fra nordvest til sør. 14 bomber sluppet, hvorav 4 brannbomber. Bombene treffer ved karanteneanstalten, Steilnes, og noen går i sjøen. Alle bombene faller ned på åpen mark og fører bare til mindre skader. En gutt blir lettere skadet. (17.07.1941)

Et flyangrep mot tyske skip i Haugesund koster åtte sivile personer livet. 16 blir såret. (17.07.1941)

De 45 tyske jentene fra Tyske jenters forbund (BDM) reiser tilbake til Tyskland. Mange norske og tyske venner har møtt opp på Østbanen for å si farvel, og et militærorkester spiller på perrongen til ære for jentene. (17.07.1941)

En frisør i Ofoten slår opp følgende plakat: “På grunn av prispolitiets inngripen i mine lørdagspriser, som nu er blitt ulovlige, men ikke ublue, holdes salongen stengt hver lørdag i månedene juli og august.” (17.07.1941)

Milorgs henstilling av 10. juni, om å få en konstitusjonell rolle i motstandsarbeidet, får svar fra England. Saken har vært til hektisk behandling hos de militære myndigheter, også hos britene, som har den egentlige ledelse av de allierte krigsoperasjonene i Norge. Svaret kommer dermed ikke fra kongen, ei heller fra eksilregjeringen, men fra britene – og er skrevet på engelsk. Britene er lite begeistret for en “passiv holdning” fra Milorg-ledelsen, som ikke ønsker våpen og er sterkt imot sabotasjer på nåværende tidspunkt. Når det gjelder Milorgs ønske om et maktapparat for et innenlands styre i Norge med direkte ansvar overfor kongen, svarer britene:

(17.07.1941)

Kristiansund er den aller mest krigsskadde byen i Norge. Omtrent 800 av i alt 1300 bygninger ble helt eller delvis ødelagt under krigshandlingene, og ødeleggelsene utgjør omlag 28 prosent av landets samlede krigsskade på bygninger. I dag er en stor dag: Barnas Hus åpner barnehage på Goma. Dette er den eneste barnehagen i den krigsherjede byen og gis i gave av svensk Røde Kors. Røde Kors’ lokale leder, fru Dea Yderstad, overleverer huset og daghjemmet til landskomiteens formann fru Thora Parelius. Fru Parelius er på Norges Røde Kors’ vegne glad for at de kan rekke en hjelpende hånd til en brannlidt by. (16.07.1941)

Mesteparten av årets sukkerroeproduksjon går til fremstilling av kaffeerstatning. Freia har kontraktdyrking på 4-500 mål og oppfører eget tørkeri i Oslo. (16.07.1941)

Landets samlede behov for ved til vinteren anslås til 1,7 millioner favner, hvorav Oslo skal ha 600 000. Hittil er 8000 mann rekvirert til vedhogst, men det trengs i alt 15 000. Hogsten skal være avsluttet i august. (16.07.1941)

Oslo-trikken opplever rekordtrafikk; 14 millioner flere registrerte passasjerer de fem første måneder i år enn i fjor. (16.07.1941)

“Rift om potetene og kamp om jordbærene. Ilter morgenstemning på Grønlands torg”, står det å lese i en av avisene. (16.07.1941)

LO har ikke fått svar på henvendelsen til Terboven av 30. juni om at arresterte tillitsmenn må løslates. Et møte i LOs sekretariat beslutter dermed å nekte samarbeid med det nyopprettede Arbeidsdirektoratet; det er ikke mulig å regne med holdbare arbeidsforhold fremover. (15.07.1941)

Hærens overkommando bestemmer at norske soldater i Storbritannia skal utdannes som fallskjermtropper, og det blir satt i gang kurs. I løpet av 1941 blir det utdannet 75 befal og menige ved seks kurs, hver av 14 dagers varighet. De skal senere danne stammen i det norske fallskjermkompani. (15.07.1941)

I Gjøvik blir bestanden av kaniner anslått til omtrent 10 000, gjennomsnittlig to kaniner per innbygger. Byen har i tillegg rundt 200 villagriser. (15.07.1941)

27 prester som er medlemmer eller sympatisører av NS, offentliggjør et opprop til det norske folk om å stå samlet for kirke og kristentro, mot bolsjevismen. Oppropet er et ledd i NS’ propaganda for å få Den norske kirke til å gå aktivt inn i “kampen mot bolsjevismen” og dermed støtte verving av norsk ungdom. (15.07.1941)

På Kongsvinger innføres “alminnelig utgangsforbud” mellom kl. 20 og 05. Det skal gjelde i fjorten dager, på grunn av uroligheter som oppsto under konstituert statsråd Riisnæs’ tale den 13. juli da “engelskvennlige elementer” ved hjelp av tilrop hindret interesserte i å besøke møtet. Det utviklet seg til tyskfiendtlige demonstrasjoner som “satte den offentlige ro og sikkerhet i fare”. Blant annet ble to ungdomsførere for NS utsatt for trusler. (15.07.1941)

Et persontog på Bergensbanen kjører forbi stoppsignal ved innkjøringen til Sandvika stasjon og inn på spor 3, hvor det støter mot et lokaltog. Lokomotivet og tre vogner sporer av og blir skadet. I lokaltoget blir vognene dels avsporet og dels trykket inn i hverandre. Skaden beløper seg til omtrent 56 000 kroner. En nazioffiser og NSB-tjenestemann samtaler etter sammenstøtet. Til venstre; ekstratog til Bergen. (14.07.1941)