«Romerikes frie avis», en illegal avis som har kommet ut med i underkant av 20 nummer fra 17. mai, utkommer med sitt siste nummer i dag. Avisen har blant annet oppfordret til kinostreik i Lillestrøm. NS har blitt kjent med avisa og har gjort Statspolitiet oppmerksomme på den. Etterforskning er igangsatt, og derfor bestemmer utgiverne Bernt Bryde og Per og Stig Schultz-Haut seg for å innstille virksomheten for å unngå å bli oppdaget. (30.11.1941)

Villa Grande i Huk aveny 56 på Bygdøy står ferdig etter nesten 30 år med prosjektering og bygging. Huset har skiftet eier flere ganger og falt til slutt i statens hender. Nå er det innredet som bolig for Maria og Vidkun Quisling. Huset får navnet Gimle. (30.11.1941)

Det er holdt demonstrasjon i Ålesund etter dødsdommene og henrettelsene av Harald Torsvik og Karl Eriksen. Demonstrasjonen gikk ut på at folk holdt seg innendørs i en halvtime mellom klokken 14:00 og 14:30. (29.11.1941)

I en erklæring fra Terboven blir det opplyst at det fra nå av vil bli innført et arbeidskort hvoretter tildeling av forbruksvarer skal skje i henhold til arbeidsytelsen. Barn og vordende mødre skal sikres mat og klær. «De som av dovenskap, likegyldighet eller vrangvilje ikke gjør fullverdig arbeide, kan ikke få samme del i fordelingen av levnetsmidler som de der til enhver tid setter inn sin fulle arbeidskraft», heter det blant annet. Forsyningsdepartementet skal ha ansvaret for å gjennomføre denne «nye sosiale ordning». (29.11.1941)

Hans Petter Kristensen, som ble arrestert 29. oktober fordi han hadde et engelsk flagg på kontoret i sitt vulkaniseringsverksted i Larvik, blir satt inn på Grini. Der blir han i omtrent fire måneder før han sendes til Sachsenhausen og dør der i august 1942. (28.11.1941)

Paul Hartmann, som kom til London i september som representant for motstandsbevegelsen Kretsen, blir utnevnt til ny finansminister i Nygaardsvolds regjering. (28.11.1941)

Allierte bombefly angriper lokalruteskipet MS Vindafjord av Stavanger i Skudefjorden. Skipet synker i løpet av sju minutter og 36 personer omkommer. 35 mennesker berges av rutebåten Marsteinen. (28.11.1941)

MK Haugland I har dratt fra Finnås til Shetland med 40 personer om bord. Båten kommer til å gjennomføre flere turer til Shetland før den på et senere tidspunkt overtas av The Royal Navy ut krigen. (27.11.1941)

Det begynner å bli julestemning i byenes forretninger. Det sies at juletrærne nok kommer i år også, selv om det er vanskeligere med transporten. (27.11.1941)

Politikonstabel Andreas Eriksen (27), telegrafist Sigurd Johannesen (37), direktør Rolv Lea (50), direktør Tønnes Hauge Puntervold (50) og overrettssakfører Harald Torsvik (37) har blitt henrettet etter å ha blitt avslørt som medlemmer av et nettverk som har organisert flyktningtrafikk fra Ålesund til Storbritannia. Noen av dem har også operert en sender i Oslo og sendt meldinger til Storbritannia. De dømmes til døden for spionasje og «forrædersk begunstigelse av fienden». Fire andre nordmenn har også blitt ilagt strenge tukthusstraffer på inntil 10 år. (25.11.1941)

En tobakkshandler i Oslo dømmes til 200 kroner i bot og 25 kroner i saksomkostninger for å ha solgt tre pakker sigaretter til en kunde på betingelse av at denne skulle skaffe ham 500 gram meierismør. (24.11.1941)

Special Operations Executive (SOE) sender et notat til Oscar Torp med forslag om samarbeid. SOE har fått vite at den norske regjeringen har anerkjent Milorg som en del av det norske forsvaret, underlagt Hærens Overkommando. SOE har ansvaret for det som senere blir kalt Kompani Linge, og de opererer Shetlands-basen, men har lite kontakt med Milorg-styrker. SOE viser forståelse for at norske hjemmestyrker skal stå under norsk kommando, men understreker betydningen av en samordning. De foreslår opprettet en norsk-engelsk felleskomité, og forhandlinger om dette er planlagt før årsskiftet. (24.11.1941)

Departementet har sendt ut et rundskriv til prestene om nye retningslinjer for orgelspillet under gudstjenesten. Rundskrivet er i og for seg uskyldig, men biskopene klager på at brevet er sendt direkte til prestene uten å involvere dem først. Biskop Berggrav sender et brev til departementet der han på vegne av biskopene slår fast at i alle ting som vedrører gudstjenester, skal biskopene representere kirkens kjerne. «At biskopene i slike ting settes utenfor, virker forvirrende for prestene». Ekspedisjonssjef Sigmund Feyling i departementet bebuder deretter en fornyelse av bispeembeter og en begrensning av biskopenes myndighetsområde. Han skriver til Berggrav at departementet alene skal ha rett til å fastsette bestemmelser i kirken. (23.11.1941)

Lektor Ingvald Garbo fra Bergen blir dømt til døden og henrettet i Gravdal «for forsøk på å nedsette den tyske forsvarsmakts indre kraft», som det heter i kunngjøringen fra okkupasjonsmakten. Garbo har på egen hånd laget opprop og skrifter på tysk og sørget for å spre dem blant tyske soldater, blant annet ved å putte dem inn i biler tilhørende tyskerne. (22.11.1941)

Forsyningsmyndighetene overrasker forbrukerne med å utlyse en ekstrarasjon av kaffe til jul. 50 gram ekstra per person kan selges i tidsrommet 15.-28. desember. Alternativt kan man få 20 gram te. (22.11.1941)

DS Bessheim av Oslo blir minesprengt og synker nesten helt inne ved Hammerfest havn. Minen er utlagt i havneinnløpet av en russisk ubåt. Tre av mannskapet omkommer. (21.11.1941)

Folk går bananas på dampskipskaien i Narvik når en kone stiller seg opp og selger melk, fløte og ryper i fleng, uten kortklipp og uten hensyn til rasjoneringsbestemmelsene. Hvor lenge herligheten varer, forteller ikke avisene noe om. (21.11.1941)

Det innføres særskilt rasjonering av ost. I tiden 10. desember 1941 til 10. desember 1942 kan det per person selges 150 gram gammelost eller annen ost med 10 prosent fettinnhold og derover, eventuelt 250 gram prim eller annen ost med under 10 prosent fettinnhold. (21.11.1941)

En jurist og politifullmektig blir avsatt av myndighetene og blir av NS’ folkedomstol dømt til 100 dagers fengsel for å ha drevet propaganda for Kongehuset. (20.11.1941)