Siden nyordningen av 25/9 har det foreløpig kommet fire nye forordninger: Én er om Norsk Telegrambyrå, én om forandring av påtaleinstruksen og én om Norsk Lovtidend. Den fjerde gjelder felling av elg. Tyskerne er begeistret over jaktmulighetene i Norge, og Administrasjonsrådet har tidligere blitt presset til å frigi høstjakten for dem. Tyskerne skal også betales for å «minske antall elg som ødelegger skogen». Med forordningen om elg kan nazistene regulere jakten som de vil, med «loven» i hånd. (30.09.1940)

Anders Beggerud er oppnevnt til direktør i Pressedirektoratet. NS og tyskerne har vanskeligheter med å oppdrive dyktige fagfolk til å kontrollere pressen, så Beggerud skal lede et direktorat med fire avdelinger som kommer til å forårsake store forandringer i norsk pressebilde. (29.09.1940)

Terboven godkjenner en forordning «til sikring av arbeidskraftbehovet for arbeid av særlig betydning». For første gang innfører dermed okkupasjonsmakten lovbestemmelser for å tvinge nordmenn til å ta arbeid for tyskerne. Av legitimitetsgrunner finner okkupasjonsmyndighetene det best å overlate det formelle vedtaket og selve iverksettelsen av forordningen til norsk statsforvaltning, som lojalt kommer til å følge okkupasjonsstyrets føringer. (28.09.1940)

Kunngjøring fra politimesteren i Vardø: Det er forbudt å ødelegge eller skade oppslag, kunngjørelser, flagg, merker eller lignende satt opp av tyske myndigheter. Uvedkommende har heller ikke adgang innenfor Festningens gjerde. (28.09.1940)

Frimerker med kong Haakons portrett er umåtelig populære, og mange overfrankerer brevene sine for å kunne bruke frimerkene. I dag kunngjøres det imidlertid at kongefrimerkene med verdiene 1, 1,50, 2 og 5 inndras fra 1. oktober og blir ugyldige. (28.09.1940)

Medlemmene i det nye kommissariatet har lite politisk erfaring. Forordningen fra rikskommissæren sier at de er «like overfor Reichskommissar ansvarlig for en velordnet forvaltning av sitt virksomhetsområde». Når de ulike «statsrådene» kunngjør forordninger, skal de skrive «Med samtykke fra der Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete og med hjemmel i forordning av 28/9 1940». (28.09.1940)

Fungerende LO-leder Elias Volan og nestformann Jens Evensen avsettes av tyskerne. Volan erstattes av den fagopposisjonelle Jens Tangen. (28.09.1940)

I avisa 1ste Mai skriver Trond Hegna en lederartikkel med tittel «Ingen nordmann til salgs!», som får stor betydning for holdningskampen i det okkuperte Norge. Hegna tar et oppgjør med Terboven og omtaler rikskommissærens ord som ærekrenkelser mot det norske folk. Tyskerne reagerer sporenstreks og stenger ned avisen. Hegna blir arrestert og fengslet samme kveld. Han blir satt i Stavanger kretsfengsel og senere overført til Grini. Teksten blir svært populær, folk leser den høyt på gatene, og den blir kopiert og spredt på lapper, også over til Sverige og London. (28.09.1940)

(Takk til Knut Hegna.)

Gulbrand Lunde, den nye kommissariske kultur- og propagandaministeren, starter omorganisering av Norsk Telegrambyrå og andre institusjoner hvor «førerprinsippet» blir gjennomført med en pålitelig NS-sjef. (27.09.1940)