En fem tusen tonns kisbåt, Nordfahrt, blir senket av norske Linge-karer mens den ligger til kai i Thamshavn og laster svovelkis. De tre sabotørene har sneket seg innunder stavnen på Nordfahrt i en robåt og festet en magnetisk sprengladning rett bak skorsteinen. De kommer seg vekk i robåten uten å bli oppdaget, og kort tid etter synker kisbåten med sin last. (26.02.1942)

Etter et regjeringsmøte meddeles biskop Berggrav at han skal avskjediges. De øvrige biskopene skal også avskjediges i løpet av mars. Nye prester skal settes inn som bestyrere i domprost- og bispekontorene. (26.02.1942)

En lov gir Kulturdepartementet fullmakt til å nedlegge forbud mot et trykt skrift «når hensynet til statens sikkerhet og folkets vel forlanger det». Med dette er Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet satt ut av kraft hver gang den kommer i konflikt med den nye loven. Pressesensur er innført. (26.02.1942)

Såkalt brenselsferie innføres. Departementet kunngjør: «Av hensyn til de veksler som den strenge vinter har trukket på landets brenselsbeholdninger, bestemmes det at det fra 27. februar gis en måneds brenselsferie ved alle landets folkeskoler, fortsettelsesskoler og høyere skoler». Den bakenforliggende årsaken er etter sigende at de fleste lærere har nektet å bøye seg for tyskernes krav om nazifisering av skoleelever. (26.02.1942)