Såkalt brenselsferie innføres. Departementet kunngjør: «Av hensyn til de veksler som den strenge vinter har trukket på landets brenselsbeholdninger, bestemmes det at det fra 27. februar gis en måneds brenselsferie ved alle landets folkeskoler, fortsettelsesskoler og høyere skoler». Den bakenforliggende årsaken er etter sigende at de fleste lærere har nektet å bøye seg for tyskernes krav om nazifisering av skoleelever. (26.02.1942)