Etter harde forhandlinger med både britiske og amerikanske skipsfartsmyndigheter, undertegner Nortraship en ny tonnasjeavtale. Den fører til at britene får disponere ¾ av alle norske skip. I forhandlingene har Nortraship kjempet for å beholde fraktinnbetalingene i dollar, for en mer likeverdig stilling med britene i disponeringen av allierte skip og for å motta forsikringer vedrørende norsk skipsfarts rettigheter etter krigen. I spørsmålet om valuta ser Nortraship ut til å ha fått medhør for sine krav. Når det gjelder disponering av allierte handelsfartøy, blir det dannet en komité, «Anglo-Norwegian Shipping Committee», som til tross for en rekke møter bare ser ut til å få overfladisk innflytelse på spørsmålet. Når det gjelder skipsfartspolitikken etter krigen gir britene bare vage løfter. (10.10.1941)

Sjefen for det tyske sikkerhetspoliti i Norge, Heinrich Fehlis, tar initiativ overfor politidepartementet om å stemple alle norske jøders pass med bokstaven «J». Etter en del brevveksling mellom Fehlis og departementet blir de enige om opplegget i løpet av høsten, og det planlegges en bestilling på rundt 700 stempler med «J» i desember. Parallelt, utover høsten, begynner justisminister Sverre Riisnæs planleggingen av å gjeninnføre av jødeparagrafen. (10.10.1941)