Etter krav fra tyskerne fatter Administrasjonsrådet en beslutning om at den norske forsvarsmakten i alle dens deler skal være oppløst innen 30. september. Videre skal alle rekruttkartoteker hos krigskommisæren og alle personalakter vedrørende norske vernepliktige avgis til Wehrmacht. Administrasjonsrådet og landets fylkesmenn bistår tyskerne med fullstendig avvæpning av det norske folk. I Nordland rykker fylkesmann Karl Hess Larsen inn en annonse i landsdelens aviser, med oppfordring om at alle militærvåpen straks må avgis til politiet. Landets politimestre har også kunngjøringer
om innlevering av våpen. I Adolf Hitlers «Erlass», utarbeidet 20. april, står det i pkt. 2: «Reichskommisar kan betjene seg av det norske Administrasjonsråd og de norske myndigheter for å gjennomføre sine anordninger.» (05.08.1940)

Etter at tysk politi i mai forlangte lister over medlemmer i det mosaiske trossamfunn i Oslo, forlanger de nå også fortegnelse over alle jøder som ikke er medlemmer. Legasjonsråd Rademacher i tysk UD vil vite om antall jøder i Norge stemmer med tallet oppgitt i en bok fra 1937: «Verbreitung der Juden in der Welt». Reichskommissariatet i Norge får frist på to måneder for å fremskaffe opplysningene. (05.08.1940)

Kaptein R. Rye Rønning og ordfører Peder Holt kommer med en kunngjøring i Vardø, etter at enkelte innbyggere viser manglende respekt for okkupanten:

(05.08.1940)