Motstandsmann Thoralf Berg fra Molde blir arrestert utenfor leiligheten til Kitty Lorange i Erling Skakkes gate 52 i Trondheim. I 1943 blir han henrettet i Falstadskogen. (15.08.1942)

Tre menn fra Magerøy er av tysk krigsrett dømt til døden og henrettet for å ha hjulpet to sovjetiske marinesoldater som var landsatt i Nord-Norge. En fjerde blir dømt til ti års fengsel. (15.08.1942)

En ny lov om borgervakt kunngjøres av Politidepartementet. Når det finnes grunn til mistanke om at «en straffbar handling er forsøkt eller foretatt i stats- eller partifiendtlig øyemed eller at det foreligger fare for at slik handling skal bli forsøkt eller foretatt», kan politiet pålegge enhver, uten godtgjørelse, å utføre vakttjeneste for å forebygge slike handlinger. (15.08.1942)

Professor Ole Hallesby og domprost Johannes Hygen, representanter for Den midlertidige kirkeledelse, er i møte med departementet for å drøfte bileggelse av kirkestriden. De uttaler at kirken vil forhandle hvis biskop Berggrav løslates fra interneringen på sin private hytte. Dette blir akseptert av kirkeministeren, men avvist av Quisling som vil ha en erklæring om at «kirkefronten» anerkjenner «landets lovlige regjering» og at kirkens kamp ikke er en politisk kamp. Hallesby og Hygen svarer at det ikke er opp til dem, men biskopene, å avgi en erklæring. (15.08.1942)