Mens tyskerne trekker seg tilbake nordvestover i Finland, innleder russerne en offensiv mot dem. Det oppstår harde kamper i de finske skogene. Stalin gir imidlertid ordre om å innstille offensiven etter et døgns tid, siden finnene selv skal stå for avvæpningen av de tyske troppene. Samtidig blir situasjonen på Nordkalotten drøftet på Octagon-konferansen i Canada. De britiske og amerikanske stabssjefene slår fast at de ikke vil intervenere om Den røde hær forfølger tyskerne inn i Norge – uten at det er inngått en avtale med Stalin. En slik avtale kommer aldri på plass. (12.09.1944)