Sekretær i det nyoppnevnte Forsvarsrådet i London, Bjørn Christophersen, legger frem en serie notater om hvordan rådets videre arbeid kan legges opp. Notatene bærer overskriften «Norsk medvirken ved gjenerobringen av Norge». Hovedidéen er at innsats i Norge først og fremst skal skje ved Hjemmestyrkene; Milorg. Fremtredende personer fra Milorg, som har kommet over til London, leverer rapporter til eksilregjeringen som tegner et mer optimistisk bilde av hjemmefrontens potensiale enn det regjeringen til nå har hatt. Det er ikke lenger tale om at Milorg kan mønstre «i hvert fall 20.000 mann», men «lavest regnet ca. 25.000 mann». Milorg-representantene mener det etter hvert kan bli 50.000 mann, et tall som er betydelig overdrevet. (06.11.1941)