Etter at polititjenestemenn i Stavanger sendte brev til Norsk Politiblad i januar om at de ikke lenger ønsket å motta det etter hvert nazifiserte bladet, har politiminister Jonas Lie sendt en skarp henstilling til politimester Gjørvad om å få brakt på det rene hvilke tjenestemenn som bør avskjediges. Samtidig blir Gjørvad bedt om å ansette andre «som har forståelse av nyordningen». (Bilder: Atle Skarsten)

(19.03.1941)