Strafferammen for overtredelse av lov om svartehandel og snikhandel utvides. Dødsstraff kan komme på tale når den skyldige har handlet «sedvanemessig og i ervervsøyemed» og når «særdeles skjerpende omstendigheter» foreligger. (30.06.1944)