Lov av 7. mai 1942 om «straff for understøttelse av folke- eller statsfiendtlig virksomhet» får et tillegg: Det fastslås at «penger eller andre gjenstander som nyttes eller tilsiktes nyttet til å yte noen økonomisk hjelp i strid med lov av 7. mai 1942, skal inndras ved dom uten at straffesak behøver å være reist eller å kunne reises mot noen». Dette skal ha tilbakevirkende kraft og «gjelder uten hensyn til Grunnlovens bestemmelser». (04.02.1943)