Den norske brigaden i Skottland avgir 27 mann til Sjøforsvarets overkommando for trening som kystartillerister, fordi det antas at det kan bli behov for kystartilleri til forsvar av befridde områder av Norge. Styrken i kystartilleriet skal frem til frigjøringen bli bygd opp til over 600 mann og bemanner etter hvert to stridsklare fort; Fort Nigg og Fort South Sutor på nordøstkysten av Skottland. (28.06.1942)