En forordning gjør det straffbart å «drive svarthandel og snikhandel». Som svarthandel defineres «omsetning av varer eller andre ting uten offentlig bemyndigelse eller tillatelse». Snikhandel driver «den som overdrar, erverver eller fordeler varer eller andre ting i strid med gjeldende rasjonerings- og forsyningsbestemmelser». Strafferamme er inntil seks års fengsel og bøter inntil én million kroner. (31.01.1942)