Det bestemmes at vederlag til disponenter, direktører og andre bedriftsledere ikke må ytes med større beløp enn rimelig under hensyntagen til det utførte arbeide og det ansvar som er forbundet med stillingen. Vederlaget skal ikke være høyere enn gjennomsnittet av det årlige vederlag for årene 1938-1939. (30.12.1941)